Економічна парадигма cвіту

Характерні риси розвитку глобальної економіки та глобалізації на сучасному її етапі:

уповільнення темпів зростання виробництва світового продукту;

поява  нової  моделі  економічного  зростання  глобальної  економіки  з  більш  високими темпами  економічного  зростання  у країнах, що розвиваються, порівняно з розвиненими;

збільшення кількості та глибини системних шоків і криз в окремих регіонах світу та світової економіки загалом;

структурна трансформація  національних  економік та  світової економіки як адаптаційного механізму до змін глобального попиту;

уповільнення процесів накопичення капіталу в більшості регіонів глобальної економіки, зменшення кореляції між глобальним рухом капіталу та його акумуляцією в менш розвинених країнах з потенційно більш високим рівнем дохідності;

поява й посилення впливу нового фактора структурних трансформацій, виходу на зовнішні ринки, збільшення виробництва, зайнятості та доходів — фактора включення до міжнародних виробничих мереж, що актуалізує розширення й урізноманітнення промислової  політики  в  різних  країнах;

трансформація  глобального  макроекономічного  середовища, регуляторна  кооперація  та  зближення  національних  економік,  стиснення  простору  маневру  щодо  застосування  певних інструментів  державного  регулювання  в  межах  національної економічної політики;

виникнення та/або подальший розвиток глобальних інституцій з  високим  рівнем  контролю  над  ринками  основних  факторів виробництва;

поступове зближення соціально-економічних умов, чинників і механізмів розвитку країн, регіонів і глобальної економіки загалом;

глобальна  поступова  лібералізація  руху  основних  факторів  виробництва;

сповільнення після 2010 р. довгострокової тенденції зростання відкритості національних економік, їх залежності від світових ринків;

зближення  у  глобальному  масштабі  рівнів  доходів;

посилення  конкуренції  та/або  її  деформація  на  глобальних ринках  як  фактор  обмеження  можливостей  переходу  значної кількості країн з менш розвиненої групи до групи більш розвинених країн.

НОВИНИ