Параметри майбутньої національної економіки

СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ПОЛЯГАЄ У ПОБУДОВІ НОВИХ СТРАТЕГІЧНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ПОСИЛЕННЯ ІСНУЮЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

За позитивними сценаріями збалансованого розвитку, головні якісні відмінності національної економіки полягатимуть у сформованості таких її характеристик, як висока технологічність і соціальна відповідальність. Така економіка генеруватиме високий попит на висококваліфікованих фахівців, акумулюватиме значні фінансові ресурси і трансформуватиме їх на інноваційній основі в довгострокові інвестиції.

Фахівцями  Інституту  суспільно-економічних  досліджень (ІСЕД) запропоновано  матрицю  видів  економічної  діяльності,  де  сучасні  сектори  національної економіки  згруповано  в  чотири  квадранти  з  урахуванням сформованості двох  ключових  характеристик — високотехнологічності  й  конкурентоспроможності.

  1. Першу  групу  «стратегічні  лідери»  формують  аерокосмічна галузь та ІТ-галузь
  2. До  другої  групи  «потенційні  лідери»  належать  такі  галузі, як  фармацевтика  чи  виготовлення  електронних  та  оптичних виробів
  3. Третя  група  «поточні  лідери»  є  основою  сучасної  національної  економіки – це  сільське  господарство  і  металургійна промисловість
  4. Четверта  група  «проблемні  сфери»  –  це  галузі  гірничого видобування,  текстильне  виробництво,  а  також  виробництво автотранспортних засобів

Потенційно важливими для України є такі напрями 

Виходячи з концепту збалансованого розвитку України,  драйверами  майбутнього  інноваційного  стрибка мають стати види економічної діяльності груп «стратегічні лідери» та «потенційні лідери», які будуть доповнюватися новими  видами  економічної діяльності  відповідно до  реалізації пріоритетних  напрямів  науково-технічного  й  технологічного розвитку. Їх домінування в довгостроковій перспективі забезпечить  якісну  зміну  параметрів  національної  економіки, водночас це можливо лише через розвиток людського капіталу на основі втілення принципів інноваційності, сталості та участі всіх верств населення (через  зайнятість  і  самозайнятість  у  високотехнологічних  видах  економічної  діяльності,  а  також  як платоспроможних  споживачів,  що  здатні  сформувати  стійкий попит  на  інноваційну  продукцію та  послуги  на  внутрішньому ринку).

НОВИНИ