Наша точка опори

Модель збалансованого розвитку України, яку пропонують автори Доктрини – система забезпечення добробуту громадян України. Вона ґрунтується на цілях сталого розвитку та враховує вплив глобальних мегатрендів – як позитивних, так і негативних.

Короткий зміст Моделі збалансованого розвитку полягає в наступному:

Господарювання за будь-якого історичного укладу складається з процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання. Баланс між ними регулюється економічною політикою, яка визначається традиціями та культурою господарювання в суспільстві.

Сучасний розвиток найбільш розвинутих суспільств базується на принципах розумного зростання (комерціалізація знань та впровадження інновацій), збалансованого зростання (ефективне та ощадливе використання ресурсів, розвиток екологічної та конкурентоспроможної економіки), всеохопного зростання (залученість, інклюзивність, активізація творчого потенціалу та розширення економічних можливостей).

Для того, щоб усі ці принципи було втілено, необхідно одночасно запустити наступні механізми розвитку (у Моделі позначені в кружечках):

  • Механізм №1: Людський капітал – ефективна реалізація та розвиток.
  • Механізм №2: Суспільний договір – визначення рамкових правил та відповідальності всіх верств населення української спільноти з метою досягнення консенсусу між владою, бізнесом і громадянським суспільством. В основу нового суспільного договору мають бути покладені національні інтереси України, пов’язані, з одного боку з високим рівнем задоволення базових потреб її громадян і забезпечення гідних стандартів життя, а з іншого – з потребами національної безпеки та розширеного відтворення якісного людського капіталу.
  • Механізм №3: Розумне врядування (Good Governance) – нова парадигма державного управління як сервісу, де громадяни є користувачами послуг, а державні чиновники – менеджерами. Зміна парадигми управління полягає у зміні процесу комунікації між владою і суспільством та прийняття рішень, під час якого встановлюються цілі, пріоритети, віднаходяться форми, методи і процедури досягнення мети.
  • Механізм № 4: Мережевізація та кластери економіки. Спосіб господарювання має відповідати рівню науково-технічного прогресу. Здатність країни брати участь у світових мережах виробництва та торгівлі, отримуючи від цього вигоди, залежить від її залученості у ланцюги створення доданої вартості – мережевізації.
  • Механізм №5: Стимулювання економічної активності та розвитку внутрішнього ринку – передбачає інституційні та структурні зміни спрямовані на формування конкурентного середовища, детінізацію економічної діяльності, розвиток внутрішнього ринку, селективну підтримку унікальних інноваційних секторів, які вирізняє генерування високої доданої вартості, а також активізацію підприємницького потенціалу на мікро- (домогосподарства), мезо- (малі та середні підприємства) та макро- (великий бізнес) рівнях.
  • Механізм №6: Розвиток креативної економіки, яка базується на капіталізації таланту, інтелектуального потенціалу та впровадженні нових ідей. Креативний підхід разом з прискореною розбудовою економіки на базі ІКТ спроможні прискорити створення стратегічних потужностей національної економіки і постати каталізатором її модернізації та створення нової високотехнологічної економіки.
  • Механізм №7: Фінансове забезпечення збалансованого розвитку дає змогу забезпечити справедливий розподіл національного багатства та розумне споживання результатів господарської діяльності. Послідовний та комплексний розвиток усіх складових фінансової системи України дасть змогу створити потужний фінансово-інвестиційний кластер у масштабах усієї країни.
  • Механізм №8: Повноцінне функціонування фінансової системи забезпечується механізмом стійкої інвестиційної безпеки, яка є гарантом притоку якісних прямих іноземних інвестицій в національну економіку. Кожен вкладений в Україну долар США має бути прямо або опосередковано інвестицією у громадянина України: зростання його добробуту, здоров’я, безпеку, щастя.

Таким чином Україна досягає очікуваного результату: соціальна та територіальна згуртованість українців призводить до розвитку конкурентоспроможної економіки. При цьому показником розвитку є не тільки ВВП у розмірі 710-750 млрд доларів США, але й індикатори якості розвитку, які вимірюються тривалістю життя, станом і здатністю забезпечувати своїх громадян якісною освітою, охороною здоров’я, виробництвом культурного та наукового продукту, системою безпеки та захисту приватної та інтелектуальної власності за умови справедливого розподілу результатів спільних зусиль.