Врахування інтересів національної безпеки при реалізації Цілей сталого розвитку 2030

Харламова Ганна   24.03.2020 / 18:30

Національна безпека держави є інтегральною характеристикою стану державної системи, оскільки система включає низку підсистем – найважливіших, взаємопов’язаних структурних складових безпеки, що відображають функціонування окремих сфер держави: інвестиційну, інноваційну, соціальну, енергетичну та екологічну. Цей перелік може доповнюватися або уточнюватися як за складовими, так і за індикаторами. У свою чергу, національна безпека досягається таким рівнем розвитку і таким станом захищеності країни та її громадян, який у повній мірі забезпечує потреби держави і створює умови для інноваційного та сталого (sustainable) розвитку.

Для синергії з реалізацією Цілей сталого розвитку 2030, створення ефективної системи забезпечення національної безпеки (НБ) України, модернізація її політики у відповідності до вимог сьогодення є необхідністю для майбутнього добробуту громадян держави. Вкрай гострою є проблема вдосконалення механізму забезпечення оцінки НБ на основі своєчасного виявлення й передбачення загроз системі НБ шляхом моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища та геоекономічних викликів.

З більш детального аналізу конкурентних переваг Україна та її «слабких місць», а також з метою перевірки чи дійсно рейтингові оцінки міжнародних агентств відображають реальну ситуацію в країні, було проведене оцінювання системних ризиків країни за методикою ICRG, запровадженою журналом “International Reports”. У ході дослідження оцінювались політичний, фінансовий та економічний ризики, на основі яких обчислювалась інтегральна оцінка. Обчислене значення інтегрального ризику країни вказує на високий рівень ризику. Відповідно проведеного аналізу міжнародних рейтингових методик Україна посідає досить низькі позиції в світі за більшістю з індексів. Слабкими місцями для держави є високий рівень корупції, складність ведення бізнесу та обмеження економічної свободи.

При реалізації сталого розвитку у спектрі його 17 цілей важливого значення набуває можливість прогнозування рівня НБ країни на середньо- та довгострокову перспективу. Для цього пропонуємо методологію DEA-аналізу та інтегрального оцінювання рівня національної безпеки, яка відрізняється використанням мультиплікативної форми інтегрального індексу, містить низку додаткових новітніх індикаторів, які відображають індикатори реалізації Цілей сталого розвитку 2030, одночасним нормуванням індикаторів та їхніх порогових значень за єдиною нормуючою функцією, обґрунтуванням вектору порогових значень та формалізованим визначенням вагових коефіцієнтів, що дає можливість порівнювати в одному масштабі динаміку інтегрального індексу з інтегральними пороговими значеннями, тобто коректно ідентифікувати стан національної безпеки та загрози йому в ситуації мінливого геополітичного середовища. Апробація запропонованої методології на прикладі індикаторів національної безпеки України свідчить про її несприятливий стан. Загалом методологія інтегрального оцінювання рівня НБ України дозволяє: 

  • оцінити рівень НБ України як кінцевий результат соціально-економічного розвитку, тобто зробити поперечний зріз ситуації в країні та її стійкості, що є необхідною умовою розробки цілеспрямованої стратегії розвитку 2030; 
  • розгорнути інтегральний індекс в систему складників та індикаторів НБ з їх ваговими коефіцієнтами для визначення “вузьких місць”, напрямків поліпшення та розроблення відповідних заходів внаслідок впливу на структурні елементи. 

Цей підхід декларує спроби формалізувати діагноз перед призначенням «лікування». Криза та національна безпека – такі ж давні категорії, як і держава. Але ні криза, ні слабкість національної безпеки не повинні проявлятись у різко руйнівній формі, що призводить до значних втрат суспільства. Аналіз причин і показників кризи та слабкої національної безпеки має допомогти мобілізувати ресурси та політичну волю на національному і міжнародному рівнях для формування ефективної макроекономічної політики для створення стабільної системи міжнародних відносин та національного розвитку до 2030. Адже, в умовах теперішньої глобалізації, рівень економіки держави повинен бути вище середнього для того, щоб громадяни цієї країни почували себе комфортно, а сама держава була конкурентоспроможною на світовому ринку.
Коментарі

Авторизуйтесь щоб залишати коментарі